Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid 
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van JMS zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. 
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. 
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. 
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van JMS worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door JMS ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten 
2.1 Alle aanbiedingen van JMS  zijn vrijblijvend en JMS  behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6. 
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door JMS. JMS  is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt JMS dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

 

Artikel 3. Prijzen en betalingen 
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euros, incl. BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. 
3.2 Betaling dient vooraf te geschieden zonder korting of compensatie indien het leveringen binnen Nederland betreft, en vooraf  indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. 
3.3 Betaling kan via PayPal of overboeking.
3.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is JMS  gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden. 
3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door JMS
3.6 Bij retourneren binnen 7 werkdagen ontvangt u een tegoedbon voor het aankoopbedrag minus verzendkosten retour. 

Artikel 4. Levering 
4.1 De door JMS opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. 
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

 

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud 
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan JMS  verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering aan de bezorgingsdienst op u over.

 

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten 
6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door JMS geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. 
6.2 JMS garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

 

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid 

7.1 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen 7 dagen na aflevering aan JMS te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product en het product zelf onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

 

Artikel 8. Garantie 
8.1 Indien JMS  producten aan de afnemer levert, is JMS  nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop JMS ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken. Garantietermijn zal altijd duidelijk op de factuur worden aangegeven. 
Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen 3 (drie) dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Reclamaties welke door JMS na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door JMS in behandeling te worden genomen.

 

Artikel 9. Bestellingen/communicatie 
9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en JMS, dan wel tussen JMS en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en JMS is JMS  niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van JMS

 

Artikel 10. Overmacht 
10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft JMS ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat JMS  gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan JMS  kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Artikel 11. Diversen 
11.1 Indien u aan JMS  schriftelijk opgave doet van een adres, is JMS gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan JMS  schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden. 
11.2 Wanneer door JMS  gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat JMS  deze Voorwaarden soepel toepast. 
11.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met  JMS in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door JMS  vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. 
11.4 JMS  is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

 

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.


Jms is een onderdeel van Jezz moves BV.
Jezz moves BV is ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer:57285538
BTW nr: NL043508078B01